Kazanımlar

Bilgi  

 • Bilgi kaynaklarının türleri, teknolojik gelişmelerin bilgi kaynaklarında yarattığı değişim ve bilgi merkezlerinde yapılan işlemler konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Bilgi edinme ve bilginin kayıtlı hale getirilmesinin bilincine sahip olmak.
 • Bilgi ve belge yönetiminin çağdaş kuramlarına hâkim olmak.
 • Belge yönetiminin aşama ve tekniklerini tanımak.
 • Bilgi ve belge üretimi, düzenlenmesi, kontrolü ve kullanıcıların hizmetine sunulması için modern teknolojik olanaklarla çalışabilme bilgisine sahip olmak.
 • Hangi dilde üretilmiş olursa olsun tüm bilgi kaynaklarını düzenleme ve kullanıma hazır hale getirme yöntemlerini öğrenmiş olmak.
 • Bilgi ve belge yönetimi alanında tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, felsefi ve bilimsel gelişmeler konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmak.
 • Mesleki faaliyetlerini yürütmesine yardımcı olacak düzeyde İngilizce ve Osmanlıca dil bilgisine sahip olmak.

Beceri

 • Bilgiye seçici biçimde erişim (arama, bulma, değerlendirme) becerisine sahip olmak,
 • Bilgi kaynaklarını ve/veya belgeleri derlemek, düzenlemek, erişime hazır hale getirerek bunların yönetimini sağlamak,
 • Tüm bu süreçleri yürütebilmek için gerekli güncel bilgi ve iletişim teknolojileri öğrenmek ve gerektiğinde bunları kullanabilmek,
 • Çağdaş veri tabanı üretim ve yönetim tekniklerine hâkim olmak ve yeni veri tabanları üretebilmek,
 • Bilgi ve belge merkezlerinde verilen hizmetlerin etkililiği ve verimliliğini artırmak ve karar süreçlerinde yararlanmak için gerekli istatistiksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak,
 • Bilgi ve belge yönetimini teknik ve tarihsel taraflarıyla beraber öğrenmek ve bunu aktarabilmek.
 • Türk ve Dünya kültürlerinde bilgi ve belge üretimi konusunda tarihsel çözümleme becerisine sahip olmak.

Yetkinlik 

 • Bilgi ve belge yönetimi alanıyla ilgili terminoloji hakkında bilgi sahibidir; ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
 • Bilgi merkezi türlerinin (kütüphane, bilgi ve belge merkezleri, arşiv vb.) yapısal ve yönetsel özelliklerini değerlendirir ve ayırt eder.
 • Her tür bilgi erişim sistemini öğrenir, farklı formattaki bilgi kaynaklarını tanır, saptar, seçer ve değerlendirir.
 • Bilginin üretimi-kullanımı sürecinde bilginin derlenmesi, işlenmesi, depolanması ve erişilebilir kılınması ile ilgili tüm süreçlerde aktif rol oynayacak bilgi ve beceriye sahiptir; gerekli yöntem ve teknikleri uygular.
 • Belge yönetimi disiplini ile belge yönetiminin boyutları ve ilgili standartlar hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir; bir kurumda belge yönetim sisteminin oluşturulma sürecini yürütür.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, toplumsal sorumluluğunu yerine getirebilen, bilgi hizmetleri politikasının oluşturulup geliştirilmesine katkı sağlayan nitelikli bir birey olur.
 • Bilginin toplumsallaştırılmasında bilgi merkezlerinin sosyo-ekonomik ve kültürel rolü hakkında kapsamlı bilgiye ve tarihsel perspektife sahiptir.
 • Bilgi okuryazarı bireylerin topluma kazandırılması için gerekli olan hizmet ve programları oluşturma süreçlerini değerlendirir.
 • Bilimsel araştırma temel kavram, ilke ve yaklaşımları ile araştırma süreç ve yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
 • Yazılı iletişim ve yazışma yönetimi uygulamalarını kurallar ve düzenlemelerin öngördüğü yöntem ve tekniklere uygun olarak belirler, yürütür ve uygular.
 • Bilginin elde edilebilirliği ve hizmete sunumu konusunda demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
 • Ülkenin kültürel birikim ve kültürel devamlılığında yön verici rol alabilir.
 • Program yeterlilikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yükseköğretim Profili Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alan Yeterlikleriyle ilişkilendirilerek hazırlanmıştır.