Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Politikaları

Liderlik, Yönetim ve Kalite

 • Yönetim ve gelişim faaliyetleri Üniversitemizin belirlediği kalite politikaları doğrultusunda yürütülür.
 • Bölüm toplantıları düzenli olarak yapılır.
 • Yönetimde sürekliliği sağlamak için bölüm yönetimine ilişkin bilgiler öğretim üyeleri ve araştırma görevlileriyle paylaşılır.
 • Görev tanımları belirlenir ve iş bölümü yapılır.
 • Kamu ve özel sektör kurumlarıyla iş birliği yapılır.

Eğitim ve Öğretim Politikası

 • Öğretim programı yeni teknolojileri kapsayacak ve alandaki gelişmelere ve öğrencilerin ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde düzenli olarak güncellenir.
 • Öğretim programı uygulamalı alanları desteklemek amacıyla öğrencilerin iş hayatına atıldıklarında ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri elde etmelerini sağlayacak staj ve laboratuvar faaliyetlerini içerir.
 • Bilgi ve Belge Yönetimi alanı mezunlarının bilgi ve yeterliliklerini profesyonel uzmanlığa taşımaları ve ayrıca profesyonel bilgi yöneticisi olarak alanda araştırma projeleri gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip olması hedeflenir.

Araştırma ve Geliştirme Politikası

 • Bilimsel araştırma ve yayın etiği esasları çerçevesinde araştırma yapılır.
 • Eğitimin kalitesi ve bilimsel araştırmaları ilerletmek hedefi ile ulusal ve uluslararası uygulamalı araştırma projeleri desteklenir.
 • Öğrencilerin bilgi gereksinimleri ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kendilerini mesleki anlamda geliştirebilecekleri bilimsel etkinlik ve araştırmalara katılmaları teşvik edilir.
 • Öğrenciler için disiplinlerarası ve multidisipliner eğitim ortamı sağlanır ve öğrencilerin bu kapsamdaki araştırmalara katılmaları teşvik edilir.
 • Öğrencilerin ve akademisyenlerin bilimsel faaliyetleri desteklenir, araştırmalarının nitelikli yayınlara dönüşmesi ve literatüre katkı sağlaması doğrultusunda çalışmalar yürütülür.
 • Diğer üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği), TKD (Türk Kütüphaneciler Derneği), OKD (Okul Kütüphanecileri Derneği) ve ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) gibi mesleki derneklerle ortak araştırma projeleri yürütülür ve etkinlikler düzenlenir.

Toplumsal Katkı Politikası

 • Öğretim programı oluşturulurken toplumun ihtiyaçları ve Bilgi ve Belge Yönetimi alanının topluma sunacağı katkılar ve toplumsal fayda gözetilir.
 • Bilgi merkezlerinde yenilikçi yaklaşım modelleri kullanılarak etkinliği artırılarak aynı zamanda toplumsal alana fayda sağlanır.
 • Bilgi ve teknoloji okuryazarı bireylerin yetiştirilir.
 • Öğrencilerin toplumsal hizmete yönelik faaliyet ve çalışmalara katılması teşvik edilir.
 • Dış paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenir ve Bilgi ve Belge Yönetimi alanına ilişkin bilgi alışverişi yapılır. 

Uluslararasılaştırma Politikası

 • Öğrenci ve akademisyenlere yurt dışında araştırma yapabilecekleri fırsatlar sunulur ve bu kapsamda Erasmus programına katılmaları teşvik edilir.
 • Uluslararası meslek dernekleri ve meslek kuruluşları gibi kilit aktörler ile bağ kurulur.
 • Akademisyenlerin uluslararası projelerde yer alması ve nitelikli uluslararası dergilerde yayın yapması teşvik edilir.
 • Akademisyenlerin yurt dışı literatürü güncel olarak takip etmesi ve öğretim faaliyetlerinde bu çalışmaları kullanması beklenir.